Adatvédelem

Jelen nyilatkozatban a honlap látogatóinak és felhasználóinak személyes adatainak védelmével kapcsolatos politikánkat összegezzük.

A vasisracok.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait tiszteletben tartsa és adatkezelésének elveit, belső normáit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Ennek keretében kijelentjük, hogy személyes adatként kezelünk minden olyan adatot, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint annak minősül. Az adatok kezelése során betartjuk a jogszabályi kötelezettségeket. A honlap használata során tudomásunkra jutó személyes adatokat az elvárható legnagyobb gondossággal kezeljük, harmadik személy számára nem adjuk tovább. A honlap technikai hátterét szolgáltató társaságok a hatályos szerződések és jogszabályok értelmében önállóan nem kezelik az adatokat.

Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez Ön személyes adatot ad meg, a szolgáltatás igénybevételét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 5. § (1) a) pontja szerinti hozzájárulásnak tekintjük személyes adatainak kezeléséhez.

A vasisracok.hu -n adatkezelést kizárólag Büki Zoltán végez, szervere szerződött szolgáltatónál (tarhely.eu) van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

Amennyiben Ön valamely szolgáltatás igénybevételéhez megadja e-mail címét, azt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezeljük. Az Ön által megjelölt szolgáltatás biztosításán túlmenően nem használjuk az e-mail címét, azt harmadik személy tudomására nem hozzuk. Ön nevének és e-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen Önnek a vasisracok.hu tulajdonosa/üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre.

A vasisracok.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe. A honlapnak létezhet olyan része, amely személyes adatok megadásával egybekötött regisztráció nélkül nem használható. Ezen esetekben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak szolgáltatásáról is.

A személyes adatok kezelője Büki Zoltán, amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a vasisracok.hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A tudomására jutott adatokat a vasisracok.hu harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a vasisracok.hu kezdeményezheti. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő – legkésőbb a helyesbítésről szóló kérelem beérkezését követő 30 napon belül – helyesbíti.

Ön jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a vasisracok.hu -hoz benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.);
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (Eht.);
  • Az európai uniós szabályozás, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az „Adatvédelem az elektronikus hírközlési ágazatban” 2002/58/EK irányelv.
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.);
  • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

A sütik (cookie-k) használatáról:

A vasisracok.hu weboldalunkon úgynevezett „sütiket” használunk. A sütik amellett, hogy a honlap bizonyos funkcióinak működését segítik, adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhely mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a reklámok és a webes keresések hatékonyságát, és segítenek feltérképezni a felhasználói szokásokat.

Ezek valójában rövid, szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben az egy adott webhely különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér ugyanerre a webhelyre.

A honlap használatával a felhasználó hozzájárulását adja, hogy sütik segítségével figyelemmel kísérjük, milyen módon használja a weblapot és az elérhető szolgáltatásokat. Ezen információkat a felhasználói élmény fejlesztésére használjuk fel.

A honlap használata során további adatokat gyűjtünk a látogatókról, illetve és a felhasználókról, így különösen a felhasználók IP címüket és forgalmi aktivitási adataikat rögzítjük, hogy weblapunk látogatottsága számszerűsíthető legyen, valamint honlapbiztonsági célokból van szükségünk ezen információkra. (Utóbbival a felhasználói adatok védelmét is biztosítjuk.) Amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, az anonimizálást elvégezzük.

Weblapunk böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételének (hirdetés feladása) az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen tájékoztatóban foglaltakat a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja.

vasisracok.hu, kormendiapro.hu
Büki Zoltán

A Szolgáltató fenntartja magának a változtatás jogát mind a jelen Szabályzat, mind az általa üzemeltetett Honlap, és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások és anyagok tekintetében.
A vasisracok.hu, a kormendiapro.hu weboldalán történő apróhirdetés feladásával, a hirdető elfogadja a jelenlegi adatvédelmi és hirdetési szabályzatot!